Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne alentaa tuotanto- ja hakkuumääriä

Maailmantalouden kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä ja ensi vuonna. Myös teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, raakapuun kantohinnat alenevat ja kantorahatulot kääntyvät laskuun vuoden 2018 suhdannehuipun jälkeen.

Sahatavaramarkkinoiden ylitarjonta laskee vientihintoja

Ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu Suomen sahatavaran keskimääräiseen vientihintaan, jonka ennakoidaan laskevan kahdeksan prosenttia vuonna 2019. Sahoilla toteutetaan loppuvuoden ja talven aikana tuotannonrajoituksia, joihin viennin ongelmien lisäksi vaikuttaa sahatavaran kysynnän pieneneminen kotimaassa. Sahatavaran tuotanto supistuu kaksi prosenttia, mutta vientimäärä jää vuoden 2018 tasolle.

Vuonna 2020 sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta loivempana. Sekä sahatavaran vienti- että tuotantomäärien odotetaan edelleen pienenevän kuluvasta vuodesta.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan ennustetaan vahvistuvan prosentin tänä vuonna. Sen sijaan tuotannon ja viennin ennakoidaan supistuvan, sillä tuotantoa on sopeutettu kiristyneen markkinatilanteen mukaiseksi. Ensi vuodeksi ei odoteta suuria muutoksia vanerin vientiin tai tuotantoon.

Sellun vienti uuteen ennätykseen, paperin tuotanto sukeltaa

Vuonna 2019 sellun tuotanto kasvaa prosentin ja vienti kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Tämä johtuu osin aiemmista kapasiteettilisäyksistä. Ensi vuonna viennin kasvu on vähäisempää ja tuotantomäärä alenee hieman. Vientimäärä on kuitenkin ennätyskorkea. Sellun korkeat varastomäärät sekä kysynnän lasku Kiinassa ja Euroopassa johtavat sellun keskimääräisen vientihinnan 16 prosentin laskuun tänä vuonna. Vaikka ensi vuonna hintakehitys kääntynee lievään nousuun, keskimääräinen vientihinta jää hieman tämän vuoden keskihintaa alhaisemmaksi.

Vuonna 2019 paperin tuotanto- ja vientimäärät supistuvat seitsemän prosenttia kysynnän ja tuotantokapasiteetin vähentymisten myötä. Ensi vuonna tuotanto ja vienti vähenevät vielä enemmän paperikoneiden sulkemisten vuoksi. Vientihinta alenee ensi vuonna kysynnän edelleen heiketessä ja sellun hinnan laskiessa.

Kartongin vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna pari prosenttia heikentyneen kysynnän seurauksena. Keskimääräinen vientihinta nousee kuitenkin hieman. Ensi vuodelle tuotanto- ja vientimääriin sekä vientihintoihin ei odoteta merkittäviä muutoksia. Suomelle tärkeän taivekartongin näkymät ovat suhteellisen vakaat.

Teollisuuspuun hakkuut ja kantohinnat alamäessä

Puutuoteteollisuuden heikentyneen suhdanteen ja tuotantomäärien pienenemisen vuoksi tukkipuiden keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3–7 prosenttia. Sellun ja kartonkien tuotannon pysyminen korkealla tasolla pitää kuitupuiden kantohinnat 0–2 prosentin kasvussa. Teollisuuspuun hakkuut vähenevät viisi prosenttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti pysyy vuoden 2018 tasolla.

– Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuut vähenevät edelleen kolme prosenttia.  Sahateollisuuden tuotannon alenemisen jatkuessa tukkien kantohinnat laskevat kuluvasta vuodesta 2–3 prosenttia, arvioi tutkija Jussi Leppänen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Paperin kysynnän väheneminen sekä sellun ja kartongin tuotantojen kasvun pysähtyminen laskevat kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Raakapuun tuonnin ennustetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna kahteen miljardiin euroon, ja ensi vuonna kokonaissumma pienenee edelleen hieman. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennakoidaan laskevan alle 140 euroon hehtaarilta vuonna 2019. Vuonna 2020 liiketulos alenee alle 130 euroon hehtaarilta.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hieman

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä tukee metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.

Metsähakkeen käytön ennakoidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna pari prosenttia. Metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta nousee hieman. Puupellettien kotimaisen kulutuksen ja tuotannon ennakoidaan kasvavan muutaman prosentin vuosivauhtia.