Metsäsektorin suhdannehuippu ohitettu – hakkuumäärät pienenevät

Tiedote 07.06.2019
Luonnonvarakeskus

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan tänä vuonna paljoa vähene. Teollisuuspuun hakkuumäärät ja tukkipuiden kantohinnat alenevat viime vuodesta, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Merkittävimmät epävarmuustekijät metsäteollisuustuotteiden markkinoilla liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin. On myös mahdollista, että maailmantalouden ja -kaupan kasvun hidastuminen on odotettua nopeampaa.

Sahatavaran vientihinnat laskevat

Sahatavaran vienti Kiinaan on edelleen vähentynyt alkuvuodesta, kun taas vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Saksaan ovat kasvaneet. Keski-Euroopassa markkinoille on tullut runsaasti myrsky- ja hyönteistuhopuuta, mikä on laskenut alueella sahatavaran keskimääräisiä markkinahintoja. Kotimaassa sahatavaran kulutus pysyy viime vuoden tasolla.

Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta.

Koivuvanerin markkinatilanne Euroopassa on kiristynyt, kun taas havuvanerin markkinatilanne on säilynyt vakaana rakentamisen kasvun jatkuessa, vaikkakin hidastuen. Suomalaisen vanerin tuotanto- ja vientimäärät pysyvät lähes viime vuoden tasolla, mutta viennin keskihinta nousee hieman.

Sellun vienti kasvaa edelleen, mutta vientihinta alenee

Suomen sellun viennin keskimääräinen yksikköhinta jää tänä vuonna viimevuotista alhaisemmaksi markkinatilanteen heikennyttyä. Sellun hinta säilyy kuitenkin edelleen korkeana. Sellun vienti Suomesta kasvaa edelleen, tuotantomäärä säilyy viime vuoden tasolla ja kapasiteetin käyttöaste pysyy korkeana.

Paperiteollisuuden näkymiä leimaa kysynnän väheneminen päämarkkina-alueilla Euroopassa. Alkuvuoden hintataso on kuitenkin ollut suhteellisen hyvä, ja paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman viime vuodesta. Tuotanto- ja vientimäärät jäävät viimevuotista pienemmiksi, vaikka sellun korkea hinta tuokin suomalaiselle paperiteollisuudelle edelleen kilpailuetua.

Kartongin markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta Suomen tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin keskimääräinen yksikköhinta kasvavat edelleen tänä vuonna, mutta kasvuprosentit ovat viimevuotista selvästi pienempiä.

Teollisuuspuun hakkuut vähenevät, tukkien kantohinnat laskevat

Toteutuneiden kapasiteettilisäysten myötä metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät ja puun käyttö Suomessa ovat toistaiseksi vakaantuneet. Puuvarastojen purkamisten ja raakapuun kasvavan tuonnin myötä teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin.

Sahatavaran heikkenevät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin, joiden ennustetaan alenevan 6–7 prosenttia. Paperin tuotannon alamäestä huolimatta sellun ja kartongin vientimäärien kasvu vahvistaa kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

Metsäsektorin vuoden 2020 näkymiä arvioidaan lokakuussa ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa.


Kuvat:

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2017–2019e.
Yksityismetsien keskimääräiset nimelliset kantohinnat 2017–2019e.

Metsäsektorin suhdannetiedote 2019 (pdf)

– Talouskehitys
– Puutuoteteollisuus
– Massa- ja paperiteollisuus
– Raakapuumarkkinat
– Bioenergiamarkkinat


Lisätietoja:

YTT, erikoistutkija Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, etunimi.sukunimi@luke.fi
MMM, tutkija Antti Mutanen, puh. 029 532 3070, etunimi.sukunimi@luke.fi

Salon Ollikkalaan rakennetaan siirtokelpoinen 5-osastoinen moduulipäiväkoti, jonka energiataloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen on panostettu jo tarjouspyyntövaiheessa.

Salon Ollikkalaan rakennetaan siirtokelpoinen 5-osastoinen moduulipäiväkoti, jonka energiataloudellisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen on panostettu jo tarjouspyyntövaiheessa.

Teijo-Talot rakentaa Saloon päiväkodin noudattaen ympäristömerkin kriteereitä

Salon kaupunki kilpailutti Ollikkalan vanhan päiväkotirakennuksen peruskorjausurakan kesällä 2018. Saatujen tarjousten yhteenlasketut kustannukset nousivat huomattavasti yli hankkeelle varatun määrärahan, joten Salon kaupunginhallitus päätti rakennuttaa uuden päiväkotirakennuksen. Ollikkalan alueella lapsimäärä on ennusteen mukaan pienenemässä, joten päiväkoti toteutetaan moduulirakenteisena siten, että se on mahdollista tarpeen niin vaatiessa siirtää toiseen paikkaan.

Salon kaupungin tavoitteena on tarjota lapsille ja päiväkodin henkilökunnalle toiminnalliset sekä terveelliset opetus- ja työskentelytilat, jotka on toteutettu ympäristöystävällisesti ympäristömerkin omaavin kriteerein.

”Ympäristöystävällisyydellä ja terveellisyydellä tarkoitetaan tässä hankinnassa sitä, että rakentamisessa on huomioitu taustalla vaikuttava elinkaariajattelu eli, että rakennuksessa on otettu huomioon rakentamisen jokainen vaihe raaka-aineiden tuottamisesta aina käytöstä poistettavien materiaalien kierrättämiseen sekä käytetty sertifioiduilta toimittajilta peräisin olevaa puutavaraa ja kestävän kehityksen mukaisia puulajeja ja, että käytettävät rakennusmateriaalit eivät sisällä esimerkiksi allergisoivia ainesosia” kertoo Salon tilapalveluiden kaupungininsinööri Janne Lehto.

Sisäilmaturvallisia ja ympäristöystävällisiä tiloja valmistava Teijo-Talot Oy toteuttaa päiväkotirakennuksen rakentamisen aputiloineen KVR-urakkana. Siirtokelpoinen moduulipäiväkoti on kooltaan noin 1150 m² ja se rakennetaan betoniperustuksista alkaen sisätiloissa Teijo-Talojen Salon tehtaalla. Rakennuksen on määrä valmistua helmi-maaliskuussa 2020, jonka jälkeen viimeistellään vielä piha-alueet ja rakennus otetaan käyttöön toukokuussa 2020. Teijo-Talot on sitoutunut käyttämään rakentamisessa ympäristömerkin saaneita tai ympäristömerkin kriteerit täyttäviä materiaaleja.

”Panostamme ympäristöystävällisyyteen valitsemalla laadukkaita ja pitkän elinkaaren tuotteita, jotta pidemmillä huolto-/uusintaväleillä saavutetaan sekä kustannus- että ympäristövaikutussäästöjä. Ympäristöystävällisissä kohteissa panostamme energiataloudellisten laitteiden ja vesipihien LVI-käyttökalusteiden valintaan. Hyvää ja terveellistä rakennuksen elinkaarta tuemme myös hyvin harkitulla kosteudenhallintaprosessilla sekä panostuksella toteutuksen ja käyttöönoton puhtauden- ja pölynhallintaan”, kertoo Teijo-Talojen ympäristömerkkiasioista vastaava projektipäällikkö ja Kosteudenhallintakoordinaattori PRO Heidi Karlsson.

Lisätietoja

Teijo-Talot Oy
heidi.karlsson@teijotalot.fi
044 7217 140


Teijo-Talot Oy on kannattava ja dynaaminen yritys, joka rakentaa tulevaisuutta muuttuviin tarpeisiin ja uudistaa perinteistä kertakäyttörakentamisajattelua. Yhtiö valmistaa erityisellä nostomenetelmällä varustettuja siirrettäviä rakennuksia ja tilaratkaisuja, kuten kouluja, päiväkoteja, terveysasemia, hoivakoteja sekä toimisto- ja tuotantotiloja. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Salossa, ja valmistavia yksiköitä on Salon lisäksi Hämeenlinnassa ja Halsualla. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli n. 20 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 40 ammattilaista. Yrityksen vuosituotantokapasiteetti on moninkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Puutuoteteollisuus tuli kuulluksi: Hallitusohjelman tavoitteena puurakentamisen kaksinkertaistaminen

Tiedote. Julkaistu: 03.06.2019
Puutuoteteollisuus ry

Rinteen hallitus haluaa uudessa hallitusohjelmassa panostaa vahvasti puutuoteteollisuuteen ja puurakentamiseen. Hallitusohjelmassa todetaan, että puun käyttö lisää niin suomalaista työtä kuin positiivisia ilmastovaikutuksia. Puurakentamista edistetään, sillä puurakennus toimii myös hiilivarastona. Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen edistämistä toteutetaan nopeuttamalla vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistämällä kiertotaloutta rakentamisessa. Puurakentamisen toimenpideohjelmaa jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka. Julkisessa rakentamisessa puurakentamiselle osoitetaan tavoitteet.

Puutuoteteollisuus on neuvottelujen aikana nostanut esille puurakentamisen haasteet palomääräysten osalta. Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen) palosuojauksen tarve vähenee. Samalla halutaan myös selvittää, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.

Puutuoteteollisuus on esittänyt puurakentamisen vahvempaa huomioimista ARA-asuntotuotannossa. Samalla puurakentamista on haluttu tuoda voimakkaammin mukaan MAL-sopimuksiin. Hallitusohjelmassa on nyt huomioitu puurakentamisen edistäminen ARA-asuntotuotannossa MAL-alueilla maksettavalla korotetulla käynnistysavustuksella. Puurakentamisessa otetaan käyttöön 20 prosentin korotettu käynnistysavustus, joka esimerkiksi Helsingin seudulla tarkoittaa 2000 euron korotusta asuntoa kohden ja muilla MAL-alueilla 600 – 1000 euroa asuntoa kohden.

Tutkimuksen ja kehityksen osalta hallitusohjelmassa edistetään korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä. Puutuoteteollisuuden esityksen mukaisesti hallitusohjelmassa edistetään puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä.

Puutuoteteollisuus ry on suomalaisen puutuoteteollisuuden ja siihen liittyvää toimintaa Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvoja ja yhteinen ääni. Edistämme puutuoteteollisuuden asemaa biotalouden merkittävänä toimijana. Palvelemme alaa edistämällä sen elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, puutuotteiden kilpailukykyä ja loppukäyttöä sekä koordinoimme alan tutkimustoimintaa.