Mahdollisuuksien Metsä -salkku

Inspiroivan oppitunnin lisäksi koululle jää vierailulta tuotesalkku, joka esittelee metsäteollisuuden tuttuja ja uudempia tuotteita. Puurakentaminen on nyt uudistetussa salkussa aiempaa vahvemmin esillä.

Puolet nuorista pitää metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa – alan mahdollisuudet silti osin tuntemattomia

Metsäteollisuuden ekologiset tuotteet ja kestävä metsänhoito hillitsevät ilmastonmuutosta. Puolet nuorista pitääkin metsäalaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjumisessa (Nuorten metsäbarometri 2019), mutta moni ei tunne alan tarjoamia urapolkuja. Laaja koulukampanja tuo alan mahdollisuuksia näkyviksi maaliskuussa.

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista.

Vuodesta 2013 lähtien järjestetyssä kampanjassa on mukana 350 koulua. Ilmoittautumisten perusteella kampanja tavoittaa 28 000 oppilasta eli noin puolet ikäluokasta. Kouluissa käyvät lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

– On erityisen hienoa, että kampanjassa on mukana hyvin erilaisista taustoista tulevia lähettiläitä. Ketkäpä olisivat parempia kannustamaan nuoria metsäalalle kuin ammattilaiset itse. Jokainen voi löytää urapolkunsa metsästä, sanoo kampanjaa koordinoiva Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry:stä.

Kestävä tulevaisuus tarvitsee uusia tekijöitä

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 42 000 työntekijää, joista neljännes eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eläköitymisten lisäksi investoinnit lisäävät osaavan työvoiman tarvetta.

Koulukampanjan ydinviesti on, että metsäalalla riittää töitä ja kouluttautumalla alalle pääsee kehittämään kestäviä ratkaisuja uusiutuvasta raaka-aineesta.

– Nuorten metsäbarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten yleisin huolenaihe. Metsäalalla tehdään merkityksellistä työtä kestävän tulevaisuuden eteen, Pilhjerta kertoo.

Metsäteollisuus ry koordinoi koulukampanjaa. Kampanjaa toteuttavat lisäksi Suomen Metsäyhdistys, DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj sekä Versowood Oy.

Lisätietoja: Reetta Pilhjerta, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima p. 040 675 1765, reetta.pilhjerta@forestindustries.fi

Kampanjan sivusto: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Professori Paavo Pelkonen ja professori Guangzhe Liu

Professori Paavo Pelkonen ja professori Guangzhe Liu

Professori Paavo Pelkonen: Suomalaisesta metsäosaamisesta koulutuksen vientituote

Suomalaisen metsäosaamisen koulutus tulisi professori Paavo Pelkosen mielestä tuotteistaa kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa toimivilla yliopistoilla on runsaasti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattua konseptoitua maksullista koulutusta. -Meidän yliopistojen perinteeseen ei ole kuulunut bisneksen teko koulutuksella, vaikka sille olisi kysyntää, sanoo Pelkonen.

Pelkosen mukaan varsinkin suomalaiselle metsäosaamiselle on runsaasti kysyntää. Joensuussa koulutettiin tänä vuonna 24 kiinalaista metsätieteiden kandidaattitason opiskelijaa kolmen kuukauden opintojaksolla. Koulutus järjestettiin Karelia ammattikorkeakoulun koordinoimana ja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Riveria ammattioppilaitoksen kanssa. Joensuussa on aiemmin koulutettu noin 400 intialaista metsähallinnon virkamiestä lyhyillä kursseilla.

Koulutusvienti tukee myös puutuotteiden vientiä

Kilpailu kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla on Pelkosen mukaan kovaa. – Onnistuimme kuitenkin lyhyellä varoitusajalla järjestämään sisällöllisesti ja hinnaltaan kilpailukykyisen koulutuspaketin. Metsäalan koulutuksessa meidän suurin kilpailijamme on Kanada, josta kiinalaiset ovat tähän saakka koulutusta etupäässä ostaneet. Tämän koulutusjakson jälkeen on kaikki syy uskoa, että koulutusyhteistyö kiinalaisten yliopistojen kanssa tulee jatkumaan.

-Konseptoimme kiinalaisen yliopiston tutkinto-opiskelijoille maisteritason koulutuspaketin. Opetimme suomalaisen metsätalouden sekä mekaanisen puunjalostuksen keskeiset asiat niin teoriassa kuin käymällä erilaisissa kohteissa metsässä ja teollisuuslaitoksissa. Koulutusta helpotti se, että opiskelijat olivat motivoituneita ja aktiivisia suoraan yliopistonsa maisteriopintoihin valittuja.

-Suomen kestävä metsätalous, metsähallinto, metsien uudistaminen ja pitkälle edennyt puun jatkojalostaminen uusiin metsäpohjaisiin biotaloustuotteisiin teki opiskelijoihin vaikutuksen.

Metsätieteiden lisäksi opetuspaketissa oli mukana puun loppukäyttöön liittyvän mahdollisuudet kuten puurakentaminen. – Rakensimme viikon opetuspaketin puurakentamisen tekniikasta ja arkkitehtuurista, mikä oli uutta opiskelijoille. Olihan meillä mielessä tässä puurakentamisen osaamisen vientimahdollisuuskin.

-Koulutus lisää kiinalaisten opiskelijoiden Suomi-tietoutta myös vientituotteiden ja mahdollisuuksien kannalta. – Kun nämä nuoret pääsevät Kiinassa asemiin, he tuntevat Suomen metsätalouden ja sen vientituotteet. Myös Suomen ja Kiinan suora rautatieyhteys on loistava mahdollisuus puu- ja sahateollisuuden tuotteiden viennille. Rautatieyhteys päättyy Xiyaningin alueelle, mikä on neitseellinen alue puurakentamisen osalta. Eniten puurakennuksia tehdään Kaakkois-Kiinassa.

Kiina avaamassa metsien käyttöä jalostukseen

Metsien merkitys ilmastomuutoksen torjunnassa hiilinieluna on Pelkosen mukaan kiinalaisille opiskelijoille uusi asia. – Kun heiltä puuttuu laajamittainen metsien jalostus, on vaikea ymmärtää miten esimerkiksi puurakentaminen voisi toimia hiilivarastona. Vaikka meillä vaaditaan metsien kiertoajan pidentämistä ja hiilen varastointia metsissä, varmempi varasto on puurakenteissa.

-Kiinassa metsätalouden keskeisin tavoite on ollut eroosion ja aavikoitumisen torjuminen. Vaikka Kiina ja Intia metsittävät alueitaan enemmän kuin kaikki muut maat maailmassa yhteensä, sen tavoitteena ei ole talouskäyttö vaan ympäristökatastrofien torjuminen.

Kiinassa on ohjelma, mihin liittyy metsien hyötykäytön mahdollistaminen myös muuhun kuin eroosion ja aavikoitumisen torjuntaan. – Siinä näyttää olevan sellainen ongelma, jos metsien talouskäyttö avataan, niin se voi ryöstäytyä käsistä. Kun puuraaka-aineen kysyntä on niin valtava, niin pelätään metsien tuhoutumista, kun ei ole metsän uudistamisen kulttuuria samalla tavalla kuin meillä on.

-Kiinassa haetaan kestäviä ratkaisuja metsien avaamiseen myös talouskäytölle. Meidän näkökulmastamme katsoen maan metsien monikäyttöisyyden mahdollisuudet ovat hyvin erilaisia kuin meidän metsiemme. Esimerkiksi tyrnimetsät tuottavat valtavasti marjoja, mutta niitä ei juurikaan poimita, kun puiden piikkisyys estää liikkumisen. Ja laki taas kieltää harventamisen.

Kiinalaisten investointihaluja suomalaiseen metsäteollisuuteen selittää raaka-aineen saannin turvaaminen. – Esimerkiksi pakkausteollisuuden tarpeet ovat loputtomia. Kiina on suorastaan pakkaamisen mestari, joka tarvitsee loputtomasti esimerkiksi sellupohjaista kartonkia. Tämän tuotteen saaminen on muun muassa Kemijärven sellutehtaan investoinnin taustalla.

Suomesta haetaan kestävän metsätalouden osaamista

Kiinalaisen yliopistot rohkaisevat ulkomailla tapahtuvaa opiskelua. Shaanxin maakunnassa sijaitsevan Northwest Agriculture Universityn opiskelijoille räätälöity Joensuun koulutusjakso oli ensimmäinen kolmen kuukauden mittainen ulkomailla toteutettu koulutus. Joensuun koulutukseen osallistuneet opiskelijat maksavat itse majoituksen ja ateriat, kiinalainen yliopisto maksaa matkat ja opetuksen Suomessa.

-Tavoitteena on laadukas opetus ja edistyneiden metsämaiden kuten Suomen kestävän metsätalouden ja biotalouden periaatteiden tunteminen. Tämä on Suomen vahvaa osaamisaluetta. Luentojen lisäksi opiskelijat vierailivat yrityksissä ja metsissä suorittamassa hyvin käytännönläheisiä tehtäviä, kertoo yliopiston kestävän metsätalouden ja yrittäjyyden professori Guangzhe Liu.

Suomeen professori Liun mukaan tultiin kestävän metsätalouden osaamisen vuoksi. – Kiinan hallituksen tavoitteena on vähähiilinen talous. Jos puupohjaiset tuotteet voidaan tuoda Kiinan markkinoille, se tukee tätä tavoitetta ja on kiinnostavaa kuluttajille. Vaikka olemme viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana istuttaneet paljon metsää, emme voi sitä hyödyntää talouskäyttöön. Metsillä voimme torjua eroosiota ja maan aavikoitumista.

-Puun käyttö on kasvussa rakentamisen ulkoverhoilussa ja sisätiloissa. Kun ennen käytimme puuviiluilla päällystettyjä levyjä, nyt halutaan puhdasta massiivipuuta. Se koetaan terveelliseksi ja markkinoilla puutuotteita kutsutaankin vihreiksi tuotteiksi.

Metsätaloudella luodaan työpaikkoja ja vähennetään köyhyyttä

Liun mukaan valtio kannustaa nuoria opiskelijoita yrittäjyyteen valmistumisen jälkeen. – Jo nyt on tilanne se, että hyvin harva meidän opiskelijoistamme menee valtiolle töihin. Noin 60-70 prosenttia valmistuneista toimivat teollisuuden ja yritysten tehtävissä ja osa ryhtyy itsenäisiksi yrittäjiksi. Minunkin tiedekunnassani on kurssi siitä, miten perustetaan oma yritys.

-Suomessa saatu opetus ja kokemus on antanut opiskelijoille uusia visioita ja näkökulmia opiskeluun. Kun Kiinassa keskitytään metsäkoulutuksessa puiden istuttamiseen ja metsän suojeluun, siitä on lyhyt matka metsäpohjaiseen biotalouteen. Nyt on koulutuksessa keskityttävä kestävään metsätalouteen ja jalostukseen.

Yliopistossa tunnistetaan metsien suuri merkitys ilmastomuutoksen kannalta. – Hiiliasiat ovat tulossa myös tavallisten ihmisten tietouteen, vähähiilinen elämäntapa on kasvussa ja siihen kannustamme.

Xi Jinpingin tultua Kiinan kansantasavallan presidentiksi, hän asetti tavoitteeksi vähentää äärimmäistä köyhyyttä. Viiden vuoden aikana hän on rohkaissut metsänhoidon ja maatalouden ammattilaisia auttamaan kyläläisiä tässä. Tavoitteena on tulotason kasvattaminen luomalla kestävää työllisyyttä.

Liu muistuttaa metsätaloudella olevan tässä suuri rooli. – Kun ennen puuta käytettiin vain omiin tarpeisiin, nykyisin voidaan luoda työllisyyttä metsäpohjaisten tuotteiden tuotannossa. Näitä voidaan tuoda nykyisin markkinoille myös verkkokaupan kautta. Varsinkin Pekingin ja Shanghain kaltaisissa miljoonakaupungeissa on ostovoimaa ja halua ostaa ekologisia, puupohjaisia tuotteita esimerkiksi rakentamisen tarpeisin.

Euroopan komission Green Deal on mahdollisuus Suomelle – EU:n tulisi tunnustaa metsien taloudellisen käytön merkitys

Euroopan komission Green Deal on onnistuessaan mahdollisuus Suomen maa- ja metsätaloudelle. Maa- ja metsätaloussektoreilla on valmius ja vahva halu tuottaa kestäviä ilmastoratkaisuja. Väestön lisääntyessä ruuan tarve maailmassa kasvaa joka vuosi. Suomessa maataloustuotantoa on kehitetty pitkäjänteisesti huomioimaan Green Dealin keskeisiä tavoitteita. Maa- ja metsätalous tuottaa ruuan, kuidun ja energian lisäksi runsaasti ilmasto-, biodiversiteetti- ja ympäristöhyötyjä ja ekosysteemipalveluja, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Suomen hallituksella on nyt oiva mahdollisuus viedä Suomessa esimerkillisesti hoidettuja asioita eteenpäin eurooppalaisina Green Deal kärkihankkeina. Eläinten terveys ja hyvinvointi sekä antibioottien käytön vähentäminen voivat olla kärkenä.

Suomen metsätalous voi toimia esimerkkinä, miten puuta voidaan tuottaa ilmasto- ja ympäristökestävällä tavalla.

– On kuitenkin pettymys, että komission Green Deal ei tunnista metsien taloudellisen käytön merkitystä. Suomalainen kestävä metsätalous on sekä monitavoitteista, monimuotoista että taloudellisesti kannattavaa ja pystyy siksi parhaiten vastaamaan myös ilmastohaasteisiin, sanoo Marttila.

– Nyt on mahdollista panostaa EU-lainsäädännön noudattamiseen ja tasapuoliseen toimeenpanoon kaikissa jäsenmaissa.

Green Deal tuo myös haasteita maaseudun elinkeinoille

Marttila muistuttaa, että kestävässä kehityksessä on kolme pilaria. Ei voida edetä vain ympäristökärjellä. Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on myös huomioitava. EU:n ilmastopolitiikka on katsottava laaja-alaisesti.

– On korostettava paikallisia, eri luonnonoloissa toimivia ratkaisuja, kuten komission puheenjohtaja von derLeyen muistutti parlamentin puheessaan. Ilmastotavoitteiden tiukentuminen muuttaa laajasti koko olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Muutoksia tehtäessä ei saa unohtaa hyvää lainsäädännön valmistelua ja muutosten vaikutusten arviointia, Marttila sanoo.

Marttila toivoo, että komissio ottaa sektorit ja sidosryhmät mukaan Green Dealin sisällön rakentamiseen.

Jäsenmailla on suuri rooli luontopääomien turvaamisessa. Suomessa nykyisiä strategioita ja ohjelmia käytetään tehokkaasti. Jäsenvaltioita tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja huomioida jo tehty työ, kun asetetaan uusia tavoitteita kestävyydelle.

Teksti:
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Pohjoisranta BCW selvitti Suomen metsämiesten säätiön toimeksiannosta mitkä tahot osallistuvat digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa metsäkeskusteluun ja mitkä mediat niitä julkaisevat. Kuvassa selvityksen tekijät Marjukka Mäkinen ja Johanna Saarinen.

Pohjoisranta BCW selvitti Suomen metsämiesten säätiön toimeksiannosta mitkä tahot osallistuvat digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa metsäkeskusteluun ja mitkä mediat niitä julkaisevat. Kuvassa selvityksen tekijät Marjukka Mäkinen ja Johanna Saarinen.

Ympäristöjärjestöt hallitsevat metsäkeskustelua – MTK:n Marttila: Valtamediat luoneet metsävastaisen ilmapiirin

Suomessa käytävä metsäkeskustelu on polarisoitunutta sekä teemoiltaan että mielipiteiltään. Pohjoisranta BCW:n tekemä Kuka puhuu metsästä -tutkimus osoittaa, että esimerkiksi metsiin liittyvässä ilmasto- ja ympäristökeskustelussa äänekkäimpiä ovat ympäristöjärjestöt, kun metsäteollisuuden yritykset ovat keskustelussa jääneet altavastaajiksi.

Selvitys osoittaa, kuinka keskusteluun ovat vaikuttaneet keväällä 2018 käynnistynyt ympäristöjärjestöjen ’Avohakkuut historiaan’ -kansalaisaloite, hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC: n raportin julkaisu lokakuussa ja vaalien alla aktivoitunut keskustelu metsien ilmastovaikutuksista.

– Ympäristöjärjestöt ovat tottuneet käyttämään esimerkiksi twitteriä taitavammin ja massiivisemmin kuin yritykset. Kuka eniten tuottaa ja tarjoaa materiaalia, se näkyy samassa suhteessa myös mediaosumissa. Etenkin metsänhoitoa sekä ilmastoa, ympäristöä ja suojelua liittyvälle keskustelulle on ominaista jyrkästi polarisoituneet näkemykset. Samoilla argumenteilla voitiin puolustaa vastakkaisia mielipiteitä, sanoo tutkimuksesta vastannut Account Supervisor Johanna Saarinen.

– Keskustelun polarisoituminen on ominaista erityisesti twitter – maailmalle, mutta se ei synnytä aitoa keskustelua. Viesteissä nostetaan esiin vastakkaisia kantoja, mutta vain otsikkotasolla ja se jää siihen.

Metsäkeskustelu on ollut tarkastelujaksona vahvasti esillä ammattijulkaisujen lisäksi myös yleismediassa. Eniten aihepiirin juttuja julkaistiin odotetusti Maaseudun Tulevaisuudessa, mutta heti sen jälkeen Yleisradiossa. Metsälehden lisäksi Keski-Suomalainen, Kauppalehti, Kaleva ja Helsingin Sanomat ovat kymmenen eniten metsäaiheita käsitelleiden medioiden joukossa.

Metsänomistajat ja teollisuus altavastaajina keskustelussa

Selvityksen mukaan aktiivisia keskustelijoita suosituimmissa teemoissa ovat ympäristöjärjestöt, joilla on merkittävä rooli ilmastoa ja ympäristöä, metsänhoitoa sekä virkistyskäyttöä koskevissa keskusteluissa. Myös puolueet ja julkiset organisaatiot, kuten Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus, ovat näissä teemoissa aktiivisia.

Metsäyhtiöt ja niiden edunvalvontajärjestö osallistuvat julkiseen keskusteluun erityisesti silloin, kun puhutaan puuperäisistä tuotteista, metsien käytön taloudellisista vaikutuksista tai metsäammattilaisista. Puuperäisistä tuotteista, teknologiasta ja innovaatioista puhuvat myös tutkimuslaitosten ja etujärjestöjen edustajat. MTK on mukana etenkin tuotteisiin ja innovaatioihin sekä virkistyskäyttöön liittyvissä keskusteluissa.

-Tehdyn selvityksen valossa vaikuttaa siltä, että esimerkiksi metsäteollisuusyritykset ovat julkisessa keskustelussa altavastaajina. Ne toimivat etujärjestöjen ja valtuutettujen puhemiesten kautta, mutta jäävät alakynteen esimerkiksi ilmastoon ja jopa metsänhoitoon liittyvässä keskustelussa, joissa agendan asettavat ympäristöjärjestöt, sanoo selvityksen rahoittaneen Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Pirttilän mukaan sosiaalisen median maailmassa ja kaupungistuneessa yhteiskunnassa toiminta valtuutettujen puhemiesten kautta ei riitä, toimialan viestin viemiseen tarvitaan kaikki alalta toimeentulonsa saavat mukaan. – Metsäsektorin on kannettava pitkäjänteisesti huolta myös aineettomasta infrasta – yhteiskunnan arvoista ja asenteista ja tuotava niiden yhteensovittaminen käytännön metsätyössä läpinäkyväksi.

-On huolestuttavaa huomata, että metsänhoitoon liittyvää keskustelua dominoi avohakkuiden kielto, mutta keskustelusta puuttuvat esimerkiksi metsätuhot ja puuvarojen lisääntyminen. Näin ei olisi, jos äänessä olisivat vahvemmin metsänomistajat, metsäammattilaiset ja metsäteollisuus.

Metsäkeskustelussa sekoittuvat faktat ja fiktiot

Metsänomistajia edustavan MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila muistuttaa suomalaisten olevan realisteja ja ymmärtävän kestävän metsähoidon paremmin kuin median välittämä kuva kertoo. – Esimerkiksi twitter on viestintäkanavana elitistinen, jossa tietty porukkaa välittää näkemyksiään ilman keskustelua. Sama otanta esimerkiksi Facebookissa toisi toisenlaisen tuloksen.

-Pääsyynä faktat ja fiktiot sekoittavaan metsäkeskusteluun ovat valtamediat. Erityisesti Yleisradio ja Helsingin Sanomat harrastavat agendajournalismia ja luovat metsävastaisen mediailmapiirin. Jokaiseen metsäaihetta käsittävään juttuun otetaan kuva avohakkuista, vaikka ei niistä edes puhuttaisi.

Media luo Marttilan mukaan kuvaa, että metsiä hakataan liikaa ja niitä hoidetaan väärin. –Jokaisella on mielipide metsistä ja niiden hoidosta. On hyvä, että keskustellaan, mutta sopii myös kysyä, mitä journalismia se on, jos asenteet ohjaavat sisältöjä.

-Tähän samaan agendaan tuntuu liittyvän lokakampanja Luonnonvarakeskusta kohtaan. Luken metsätutkimusten uskottavuutta yritetään kyseenalaistaa, vaikka sillä on pitkän aikajänteen seurantaan ja faktoihin perustuvaa maailman parasta metsäntutkimusta.

-Metsänomistajien etujärjestö tunnistaa haasteen lisätä ruokaa ja metsiä koskevaa ilmastoviestintää, jota tulemme tekemään vain faktojen pohjalta. Meillä on metsien käsittelyssä vuosikymmenien kestävän metsänkäsittelyn näytöt, joita ei viimeaikaisella keskustelulla voida pyyhkiä pois.

Marttilan näkee metsäviestinnän haasteita niin kotimassa kuin ulkomaillakin. – EU – ympäristössä joudumme selittämään muun muassa sitä, että yhdestä puusta syntyy monia erilaisia tuotteita ja että puun laatu ei muutu erilaisilla hakkuutavoilla. Jos saksalainen äänestäjä ratkaisee tulevaisuudessa, miten Suomessa metsiä jatkossa hoidetaan ja mikä oikeutus metsätuotteillamme on markkinoilla, tämä oikean viestin vieminen on koko metsäalalla otettava vakavasti.

MT:n Kemppainen kaipaa keskusteluun rakentavampaa ilmapiiriä

Eniten metsäaiheita käsittelevän Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen korostaa kokonaiskuvan merkitystä metsäkeskustelussa. – Pyrimme käsittelemään metsäaiheita tasapainoisesti niin ilmaston, talouden, ympäristön, työllisyyden kuin maaseudunkin kannalta. Minusta on hyvä, että metsistä käydään Suomessa monialaista keskustelua, johon kaipaisin sovittelevampaa ilmapiiriä vastakkainasettelun sijaan.

-On hyvä kuunnella eri osapuolia. Mutta kun vedotaan tieteeseen tai asiantuntijaan, on muistettava, että ei tieteessäkään ole yhtä totuutta. On useita tutkimuksia ja useita tutkijoita, joilla kaikilla on oma näkökulmansa.

Metsäkeskustelun polarisoituminen oli Kemppaisen mukaan pahimmillaan puolitoista vuotta sitten kun EU:ssa käsiteltiin metsämaan nielujen ja päästöjen huomioon ottamista ilmastotavoitteissa. – Nyt keskustelu on saanut rakentavampia sävyjä. Metsistä on tullut medialle trendikäs aihe, johon on monta näkökulmaa ja joskus on ansiokasta kuulla muitakin kuin omaansa.

Ympäristöjärjestöt asettavat metsäkeskustelulle agendan

Pohjoisranta BMW:n toimitusjohtaja Jarno Forssel tulkitsee tulosten osoittavan suomalaisen metsäkeskustelun polarisoituneen. – Kun metsäkeskustelun osapuolilla on valmiiksi vastakkaiset näkemykset, niin sehän sopii vastakkainasettelua ja pelkistämistä hakevalle medialle. Sama koskee tutkijoita, joilla on niin ikään omat intressinsä saada tutkimustuloksia julki ja osallistua keskusteluun.

-Kun kärjistää sanomansa, saa yleensä mediassa tilaa. Aloite avohakkuiden kieltämisestä valtion metsissä oli hyvä esimerkki terävän kärjen asettamisesta, millä saatiin aikaan keskustelu ja vastakkaiset mielipiteet esiin.

Forssel muistuttaa, että media toimii harvoin harmailla vyöhykkeillä. – Varsinkin tunteisiin vetoavissa aiheissa asetelma on useimmiten hyvin mustavalkoinen, koska niissä teemoissa on yleisön kannalta paljon potentiaalia.

– Tässä eniten äänessä olevat ympäristöjärjestöt tekevät sitä työtä mitä pitääkin tehdä hankkiakseen rahoitusta ja kannattajia. Järjestöjen lisäksi keskusteluun osallistuvat poliitikot, mutta metsänomistajat ja metsäteollisuus ovat altavastaajia.

Metsäkeskustelua käydään tunteella

Forsselin viesti metsäteollisuudelle ja metsänomistajille on selkeä, lisää oman viestin kertomista. – Jos omat viestit eivät kuulu ja näy, niiden määrä kannattaa lisätä. Vaikka teollisuus kertoo myönteisiä asioita metsätalouden taloudellisesta merkityksestä, metsien roolista ilmastoteeman, monimuotoisuuden ja vastuullisuuden näkökulmista ollaan aika hiljaa.

-Jos mediatilan jättää muille, se kyllä täyttyy. Metsäsektorin kannattaa rohkaista omaa väkeään menemään mukaan omaa toimialaa koskevaan keskusteluun, jota käydään monilla eri viestinnän foorumeilla. Jos on keskustelussa altavastaajana, pitää aktivoitua itse.

Metsäsektorin tulee olla Forsselin mukaan johdonmukainen omille viesteilleen. – Ei tarvitse tuuliviirinomaisesti heilua joka paikassa tiedotteilla ja postauksilla, vaan kuvata pitkäjänteisesti hyvää metsänhoitoa monipuolisen viestinnän keinoin.

-Metsistä on tullut tunneperäinen ja poliittinen keskustelunaihe, koska kaikilla on mielipide metsistä ja metsiin. Vaikka nuorilla kaupunkilaisilla ei ole tietoa metsistä tai omakohtaista suhdetta metsiin, he peräävät vastuullista metsänhoitoa.

Forsselin mukaan kyse on enemmän tunteista kuin tiedosta.- Esimerkiksi metsien hakkuita kritisoivat nuoret kannattavat puurakentamista ja puupohjaisten muovia korvaavien tuotteiden valmistusta, vaikka jostainhan sekin puu on otettava. Kannattaisi näyttää myös kuvia avohakkuista ennen ja nyt ja osoittaa metsien uusiutuminen.

Markku Laukkanen

Taustaa:

Viestintätoimisto Pohjoisranta BCW tutki Metsämiesten Säätiön rahoituksella vuoden ajan digitaalisessa uutismediassa ja Twitterissä käytyä metsäkeskustelua kuuden teeman kautta. Ylivoimaisesti suosituimmiksi keskustelun teemoiksi nousivat ”ilmasto, ympäristö ja suojelu” sekä ”puupohjaiset tuotteet, teknologia ja innovaatiot”. Myös ”metsänhoito” herätti runsaasti etenkin Twitter-keskustelua. Pienemmälle huomiolle jäivät ”taloudelliset vaikutukset”, ”virkistyskäyttö” ja ”metsäammattilaiset”.

Analyysin aineistona oli noin 24 000 mediaosumaa ja noin 84 000 Twitter-postausta. Lähdekantana toimi digitaalisten uutismedioiden osalta yli 3600 kotimaista Meltwater Finlandin tuottamaa lähdettä. Tutkimusajankohta oli 1.5.2018–30.4.2019.

STIHL lanseeraa markkinoiden nopeimman akkukäyttöisen moottorisahan"

STIHL lanseeraa markkinoiden nopeimman akkukäyttöisen moottorisahan

STIHL lanseeraa markkinoiden nopeimman akkukäyttöisen moottorisahan

Tänä syksynä STIHL esittelee kaikkien aikojen tehokkaimman akkukäyttöisen moottorisahansa – MSA 220. 24 m/s -ketjunopeudellaan se on myös yksi markkinoiden nopeimmista akkukäyttöisistä moottorisahoista. Teräketju kiristetään ilman työkaluja STIHL:in teräketjun pikakiristyksellä.

STIHL lanseeraa nyt markkinoiden tehokkaimpiin kuuluvan akkukäyttöisen moottorisahan – MSA 220. Se on uuden sukupolven akkukäyttöinen moottorisaha, jossa on aikaisempaan MSA 200 -malliin verrattuna enemmän voimaa, tehoa ja suorituskykyä. Uusi EC-moottori ei vain lisää voimaa ja tehokkuutta, vaan se parantaa myös mukavuutta ja suorituskykyä 20 prosentilla. MSA 220 antaa ammattilaisille saman korkean tehon siihen asti, että akku on täysin tyhjä.

MSA 220 -moottorisahan mukana tulee 3/8” PS -teräketju, joka antaa korkean leikkuuvoiman ja maksimaalisen leikkuutehon. Teräketju kiristetään helposti ilman työkaluja STIHL:in teräketjun pikakiristyksellä. Löysää moottorisahan sivulla oleva purusuojan lukitusruuvi ja käännä säätöpyörää vasemmalle tai oikealle ketjun löysentämiseksi tai kiristämiseksi. Moottorisaha sopii yhtä hyvin sekä ensimmäiseen harvennukseen, pienten puiden kaatamiseen, että polttopuiden sahaamiseen. Näin käsityöläiset, maanviljelijät, metsänhoitajat ja innokkaat vapaa-ajankäyttäjät hyötyvät MSA 220 -moottorisahan käytöstä.

Maksimaalisen tehon takaa STIHL AP 300 S -akku, jossa on pidempi käyttöaika ja enemmän voimaa. Moottorisaha on myös sateen- ja kosteudenkestävä, joten työskentelyä ei tarvitse keskeyttää huonon sään vuoksi.

MSA 220 on suunniteltu ja kehitetty ammattikäyttöön. Moottorisaha on kevyt ja ergonomisesti suunniteltu helppokäyttöiseksi useille eri käyttöalueille.

MSA 220 C-B

Moottori: EC
Akkumalli: AP 300 S
Teho:281 [Wh]
Paino: 3,0 kg
Paino terälevyn ja -ketjun kanssa: 3,7 kg
Akku: 36 V
Ketjunopeus: 24 m/s
Äänenpaine: 89 [dB (A)]
Ääniteho: 102 [dB (A)]
Tärinätaso oikea/vasen: 4,8 / 3,6 m/s2
Käyttöaika: 45 minuuttia (AP 300 S)


STIHL Group kehittää, valmistaa ja jakelee metsä- ja maatalouden, puutarhanhoidon ja maisemoinnin sekä rakennusalan ammattilaisille ja vaativille yksityiskäyttäjille tarkoitettuja moottorikäyttöisiä työkaluja. Tuotteiden jakelu tapahtuu yksinomaan valtuutettujen jälleenmyyjien kautta, ja siitä vastaavat 38 myynti- ja markkinointiyritystä, noin 120 maahantuojaa ja yli 45 000 jälleenmyyjää yli 160 maassa. STIHL on ollut maailman eniten myyty moottorisahamerkki vuodesta 1971. Yhtiö perustettiin vuonna 1926, ja sen kotipaikka on Stuttgartin lähellä oleva Waiblingen. Vuonna 2018 STIHL:in liikevaihto oli 3,78 miljardia euroa. Konsernilla on lähes 17 000 työntekijää noin 160 maassa.